Panssariprikaati keväällä 2006
Eversti Ilkka Pitkänen
Panssariprikaatin komentaja

Panssariprikaatille joukko-osastona ja yhteisönä tärkeät asiat ovat: PERINTEET - YHTEISTYÖ - ISKUVOIMA, joiden kautta prikaatin menestys ja tulevaisuus taataan.

Panssariprikaati on viimeisten kolmen vuoden aikana ollut merkittävien muutosten kohteena ja muutokset näyttävät jatkuvan ainakin tulevina kolmena vuotena. Sodan ajan panssariprikaatien joukkojen varusmieskoulutus on lopetettu, panssarikoulutusta on supistettu, ilmatorjuntakoulutuksen määrä on merkittävästi lisääntynyt, venäläinen taistelupanssarivaunukalusto on vaihtunut saksalaiseksi Leopardiksi ja sen varusmieskoulutus on aloitettu, mekanisoitujen taisteluosastojen joukkotuotanto on aloitettu ja niin edelleen. Selonteon ja puolustusministerin tekemien päätösten perusteella voidaan todeta, että prikaatin asema maavoimien koulutusjärjestelmässä vahvistuu entisestään. Panssariprikaati muuttuu mekanisoitujen taisteluosastojen koulutuskeskukseksi ja ilmatorjunnan pääkoulutuspaikaksi.

Kun olen miettinyt tämän tulevan muutoksen vaikutuksia prikaatiin, olen yrittänyt hahmotella sitä, miltä prikaati näyttää tämän vuosikymmenen lopulla. Mielestäni Panssariprikaatia tulisi voida luonnehtia seuraavasti: Prikaati on henkilöstönsä ja ympäröivän yhteiskunnan arvostama. Perinteitä kunnioittava. Aselajien yhteistoiminnan hallitseva, maavoimien iskukykyisimpien asejärjestelmien osaavin ja parhaat koulutusedellytykset omaava kouluttaja.

Edellä kuvattua voi pitää myös päämääränä, johon prikaatin tulee pyrkiä, jotta se entisestään vahvistaa asemaansa maavoimien koulutusjärjestelmässä sekä koko puolustusjärjestelmässä. Tämän päämäärän saavuttamiseksi tiettyjen perusasioiden tulee olla kunnossa ja niitä tulee aidosti pitää toimintamme kulmakivinä. Tärkeimmät tekijät on esitetty kuvassa 1 olevassa, nuolen kärkeä symboloivassa kuvassa.


Kuva 1 (Klikkaa kuva suuremmaksi).

Jotta edellä mainittuun päämäärään voidaan päästä, tulee prikaatissa työskenteleviä johtaa noudattaen seuraavia periaatteita: johtamisilmapiiri on avoin, esimiehet ovat oikeudenmukaisia, kaikki sitoutuvat toimintojen, organisaation ja osaamisen jatkuvaan kehittämiseen, esimiehet luottavat alaisiinsa ja huolehtivat heistä, asioita tehdään yhdessä sekä perinteitä kunnioitetaan ja ylläpidetään.

Panssariprikaatin tärkeimpänä tehtävänä on kouluttaa asevelvollisia; varusmiehiä ja -naisia sekä reserviläisiä seuraaviin sodan ajan joukkoihin:
- Valmiusprikaateja tukevat tai itsenäisesti toimivat operatiivisiin joukkoihin kuuluvat mekanisoidut taisteluosastot (MekTst-os)
- Valmiusprikaatin (KarPr) Leopard- taistelupanssarivaunukomppaniat
- Valmiusprikaatin (PorPr) ilmatorjuntayksiköitä
- Valtakunnallisia ilmatorjuntajoukkoja
- Muita aselajien ja huollon joukkoja.

Mekanisoidut taisteluosastot muodostavat merkittävän suorituskyvyn tuleville maavoimille, toimivatpa ne itsenäisinä tai valmiusprikaatien osana / yhteydessä. Mekanisoidun taisteluosaston kokoonpano ja tärkeimmät taisteluvälineet on esitetty kuvassa 2.


Kuva 2 (Klikkaa kuva suuremmaksi).

Verrattaessa kahden mekanisoidun taisteluosaston yhteenlaskettua ja KarPr:n valmiusprikaatin tärkeimpien taisteluvälineiden suhteellista määrää voidaan todeta, että kaksi taisteluosastoa vastaa tärkeimmältä suorituskyvyltään yhtä valmiusprikaatia. Kuvassa 3 on esitetty em. tärkeimpien taisteluvälineiden suhteellinen vertailu.


Kuva 3 (Klikkaa kuva suuremmaksi).

Mekanisoitujen taisteluosastojen koulutuksen aloittamisen painopisteitä ovat kuluvana vuonna taisteluosaston käyttöperiaatteiden/toimintatapojen ja koulutusmenetelmien käyttöönotto. Erityisesti mietitään taisteluosaston kohtaamistaistelua aselajien tukemana ja kuinka sitä eri harjoituksissa koulutetaan.

Rakennemuutoksen myötä Panssariprikaatin tärkeimmäksi sodan ajan tehtäväksi vuoden 2007 alusta lähtien nousee pääkaupunkiseudun ilmapuolustukseen liittyvät ilmatorjunnalliset tehtävät, joilla on maamme puolustamisen kannalta strateginen merkitys. Maavoimien suorituskyvyn kannalta muita erittäin tärkeitä tehtäviä ovat mekanisoitujen taisteluosastojen käyttöön ja yhteistoimintaan valmiusprikaatien kanssa liittyvät tehtävät. Myös Panssariprikaatin tehtävät alueen puolustamisessa kasvavat.

Helsingin Ilmatorjuntarykmentin lakkauttamisen seurauksena tapahtuvat koulutustehtävien muutokset edellyttävät prikaatissa niin organisaatiomuutoksia kuin tilajärjestelyjä. Lisääntyvät koulutustehtävät vaativat koulutusorganisaation laajentamista. Hämeen ilmatorjuntapatteristo laajenee rykmentiksi, perusyksiköiden määrä kasvaa kahdella, joista toinen sijaitsee Hyrylässä. Olevien päätösten mukaisesti Ilmatorjuntakoulu tulee Panssarikoulun rinnalle toiseksi aselajikouluksi. Päätökset Ilmatorjuntakoulun asemasta ja sijaintipaikasta tehtäneen kuluvan vuoden aikana. Tiloja uusille ilmatorjuntayksiköille vapautetaan lakkauttamalla ja siirtämällä toisiin tiloihin nykyisiä prikaatin yksiköitä. Panssariviestikomppania lakkautetaan ja sen koulutustehtävät siirtyvät Jääkäritykistörykmentin viesti- ja tulenjohtopatteriin. Panssariviestipataljoonan nimi muuttuu vuoden 2007 alussa Parolan pataljoonaksi. Myös väliaikaisten tilojen vapauttaminen uusille koulutuskalustoille edellyttää mittavia nykyisten koulutuskalustojen siirto- ja uudelleenjärjestelyjä. Lukuina tuleva muutos tarkoittaa mm seuraavaa: varusmiehiä astuu palvelukseen vuosittain noin 350 - 400 enemmän kuin nyt eli määrä nousee noin 2100:sta 2500:aan. Palkatun henkilöstön määrä kasvaa noin 150 henkilöllä lähes 700:aan. Nykyinen koulutuskäytössä oleva ajoneuvokalusto lisääntyy 800:sta lähelle 1000 panssarivaunua ja muuta ajoneuvoa. Ja kun tähän lopuksi mainitaan nykyisen vajaan 40 ME:n budjetin kasvu noin 50 ME:oon, voitaneen todeta, että merkittävästä muutoksesta on kysymys. Panssariprikaatista tulee yksi maavoimien suurimmista joukko-osastoista.

Muutoksen edellyttämä suunnittelutyö on tehty viime vuoden ja tämän vuoden alun aikana. Tarvittavat päätökset (organisaatio, henkilöstökokoonpano, tilojen muutostyöt) on saatu. Yksityiskohtien suunnittelu ja muutoksen käytännön toteutus on aloitettu tämän vuoden alussa. Samanaikaisesti rakennemuutoksen suunnittelun ja toimeenpanon kanssa valmistellaan Puolustusvoimien johtamis- ja hallintojärjestelmän muutokseen liittyvää aluetoimiston perustamista prikaatiin vuoden 2008 alusta. Aluetoimiston tehtävät liittyvät erityisesti asevelvollisten asioiden hoitoon sekä yhteydenpitoon reserviin, järjestöihin ja viranomaisiin. Lisäksi sillä on merkittäviä tehtäviä valmiuden ylläpidossa ja alueen puolustamisessa.

Muutos on aina haaste, mutta samalle se on myös mahdollisuus rakentaa uutta ja entistä ehompaa. Tästä on osoituksena koko Panssariprikaatin rauhan ajan historia. Panssariprikaati on säännöllisin väliajoin ollut erilaisten organisaatio ja muiden muutosten kohteena ja niistä on aina tultu entistä ehompina ulos. Kesällä 2007, 28.6. Panssaridivisioonan täyttää 65 vuotta ja Panssariprikaati-nimi 55 vuotta. Näiden vuosipäivien juhlistamiseksi on työn alla Panssariprikaatin rauhan ajan historiikki, joka julkistetaan 28.6.2007. Jos haluat tukea historiikkityötä kirjoituksin, kuvin tai muuten ota yhteyttä Panssariprikaatin kansliaan. Ensi vuoden vuosipäivää juhlitaan perinteisin paraatein ja päivätilaisuuksin. Esitänkin jo tässä yhteydessä kutsun kaikille prikaatin perinnejoukkojen veteraaneille, prikaatissa palvelleille ja yhteistyökumppaneille saapua juhlistamaan ko juhlapäivää.

Takaisin sisältöön

Copyright © Panssarikilta 2003 - 2006 / Webmaster